Droomgaerd

Start
Menuboom

DROOMGAERD B.V. Verblijfs- en verhuur voorwaarden 2014

Beste Bezoeker,

De Droomgaerd is een oude verbouwde boerderij. Dit heeft zo zijn charme maar brengt ook met zich mee dat de bezoekers en gebruikers met een aantal zaken rekening moeten houden. Zo bevinden zich op het terrein verscheidene trappen en trapjes en in de schuren zijn nog de oude stalvloeren, met vele op- en afstapjes waarover je erg makkelijk struikelt of valt. Enige voorzichtigheid is dus geboden!

Wij stimuleren de natuurlijke begroeiing dat geeft de boerderij een oorspronkelijk aanzien maar leidt ook tot algen- en mosvorming. Hierdoor kan het op een aantal plaatsen behoorlijk glad zijn. Vooral de houten bielzen hebben hier erg veel last van.

Het terrein is omgeven door sloten veelal met een natuurlijke en daardoor niet scherp afgebakende oeverbegroeiing. Kinderen zonder of met een recent behaald zwemdiploma kunnen niet zonder toezicht buiten op het terrein achtergelaten worden. We vragen de ouders of begeleiders hier goed op te letten.

Het terrein ligt aan de West-Vlisterdijk met aan de overkant van de weg nog een stuk land waar zich de aanlegsteiger voor roeiboot en kano bevindt. In de Vlist kan in de zomer ook gezwommen worden. Het oversteken van en lopen of fietsen langs de West Vlisterdijk vraagt oplettendheid. Er is verkeer en sommige automobilisten houden zich niet aan de maximum snelheid.  Zorg dat u uw kinderen begeleidt maar let zelf ook goed op. Een ongeluk zit in een klein hoekje!

Voor de kleine bezoekers zijn er speeltoestellen zoals schommels, zandbak en trampoline.  Als uw kinderen gebruik maken van deze speeltoestellen zorg er dan voor dat u ze in de gaten kunt houden. Zeker bij de trampoline is het gebruik door meer personen riskant.

Wij hebben verschillende dieren die goed gewend zijn aan mensen. Dieren blijven echter dieren en hebben ook hun goede en wel eens slechte dagen. Onverwachte bewegingen, springen, duwen of een pik of beet van een van de beesten kunnen dan beter worden voorkomen. We vragen u dan ook om vooral de  jonge kinderen niet alleen bij de dieren achter te laten.

Wij besteden onze uiterste zorg aan het eten en drinken dat wij verstrekken en we streven naar een hoge kwaliteit. Desondanks nemen wij niet de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het nuttigen van ons voedsel. We zijn bereid om zoveel mogelijk rekening te houden met diverse allergieen of voorkeuren maar onze keuken is niet allergieproof.  Wij vinden dit, als wij de vereiste zorgvuldigheid daadwerkelijk in acht hebben genomen,  een algemeen risico dat gedragen moet worden door de gebruiker en/of zijn verzekeraar.

Binnen de boerderij gelden over het algemeen de gewone regels wat betreft oplettendheid, behalve in de opkamer. Dit is een erg oude kamer waarvan het plafond lager is dan in de gemiddelde ruimtes in de Droomgaerd. Bij deze een extra waarschuwing dus voor de plafondhoogte en het trapje van drie treden dat toegang biedt tot deze authentieke slaapkamer.
Beweeg zorgvuldig en haast u niet! Dat is ook in de rustieke omgeving van onze boerderij echt niet nodig.  

Met bovenstaande aandachtspunten hopen we dat uw verblijf een geweldig succes wordt!

Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die verblijft of zich bevindt op het terrein van de Droomgaerd, of goederen van de Droomgaerd of goederen van één van haar directie leden huurt, gebruikt of daar anderszins in verblijft, of tot het vorenstaande voornemens is (de gebruiker).
Onder de Droomgaerd wordt hierbij verstaan Droomgaerd B.V. gevestigd te Vlist, KvK  28072863 en onder directie leden Bote de Vries, West Vlisterdijk 40, Vlist en Kirsten Beuker, Renbaanstraat 68, Den Haag en voorts alle overige medewerkers van de Droomgaerd.
Prijslijst verwijst naar de laatste op het internet gepubliceerde prijslijst van de Droomgaerd.

Artikel 2 Inspanning
Droomgaerd zal haar uiterste best doen om de gebruikers het naar hun zin te maken en het verblijf hier tot een groot genoegen te maken. Het streven is er voor te zorgen dat u graag bij ons terug komt.

Artikel 3 Reserveringen
3.1 Aanvang en eind tijden
Via de website, per email of telefonisch kan een gebruiker één of meerdere kamers huren en hetzelfde geldt voor fietsen, kano, roeiboot, picknick manden etc. Hiervoor gelden de volgende aanvang en eind tijden.
Bij kamerhuur is aankomst mogelijk vanaf 15.00 uur op de dag van reservering en het vertrek is de volgende dag uiterlijk om 11.00 uur.
Bij de overige zaken is het volgende van toepassing:
Bij huur voor een hele dag is de aanvangstijd 10.00 uur in de ochtend en de eindtijd 18.00 uur in de avond.
Bij huur voor een ochtend is de aanvangstijd 10.00 uur in de ochtend en de eindtijd 14.00 in de middag.
Bij huur voor een middag is de aanvangstijd 14.00 uur in de  middag en de eindtijd 18.00 uur in de avond.

3.2 Wijzigen van reserveringen
Mocht het noodzakelijk blijken een gemaakte reservering te wijzigen of te annuleren dan kan dit kosteloos tot 7 dagen voor de aanvangstijd van de gemaakte reservering. 
Bij wijziging of annuleren binnen 7 dagen voor de aanvangstijd van de gemaakte reservering is een bedrag verschuldigd gelijk aan 50% van het op de Prijslijst aangegeven bedrag.
Vanaf het moment van aanvang van de reservering is het volledige bedrag verschuldigd ook indien de reserveringstijd niet volledig wordt gebruikt.

Artikel 4 Gebruik en verblijf
Wij streven er naar de verschillende kamers en het terrein van de Droomgaerd schoon en goed ingericht te houden. Van de gebruikers verwachten wij dat zij de zaken die zij gebruikt hebben of waar zij zijn verbleven in hun oorspronkelijke staat achter te laten. Schade aan eigendommen van de Droomgaerd dient door de gebruiker tegen marktprijzen te worden vergoed. Fietsen, kano, peddels, roeiboot en riemen zijn niet verzekerd dus let op de door u gebruikte zaken. Bij diefstal zijn wij genoodzaakt de marktprijs in rekening te brengen.

Artikel 5 Betalingen
5.1 Huurvergoedingen
Het bedrag van de overeengekomen vergoeding wordt vastgesteld via de Prijslijst van de Droomgaerd. De overeengekomen vergoeding dient uiterlijk bij aanvang van het gebruik te worden betaald. Betaling kan vooraf via bankoverschrijving of contant (pinnen is nog niet mogelijk). De betaling dient door ons dan bij aanvang van het gebruik ontvangen te zijn.

5.2 Mini bar
Het gebruik van de producten uit de minibar dient bij vertrek afgerekend te worden tegen contante betaling.

Artikel 6 Aansprakelijkheden
6.1 Van de Droomgaerd
Droomgaerd is behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor enige schade, ziekte, letsel en dergelijke opgelopen door een gebruiker en/of diens eigendommen. Het verblijf bij en bezoek aan  de Droomgaerd is voor eigen rekening en risico. Dit geldt ook voor het gebruik van de gehuurde zaken, de speeltoestellen en de dieren. Het gebruik van kano en roeiboot of het zwemmen in de Vlist is alleen toegestaan voor ervaren zwemmers.  Voor andere gebruikers is een zwemvest verplicht. Deze zijn inbegrepen bij de huurprijs van de boot en of kano..

6.2 Voor Derden
Mocht u met de zaken van Droomgaerd schade berokkenen aan derden dan bent u of uw verzekeraar gehouden deze schade te vergoeden en Droomgaerd, directie en medewerkers voor eventuele schadeclaims te vrijwaren.

Artikel 7 Overmacht
Vanzelfsprekend streven wij een gemaakte reservering van onze kant na te komen. Mochten wij hier door overmacht niet toe in staat zijn dan vervalt de verplichting van de gebruiker de huursom te betalen maar is de Droomgaerd niet gehouden tot enige verdere vergoeding of betaling. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld verstaan, een brand in de boerderij, het zinken of onklaar worden van kano, roeiboot en fietsen en alle andere gevallen waarbij het niet nakomen van de verplichting niet aan de Droomgaerd te verwijten valt.


Artikel 8 Recht en rechtbank
Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht toepasselijk en eventuele geschillen zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Rotterdam.